91TV最新永久在线地址

91TV最新永久在线地址

以附子辛热补先天真阳,甘草味甘补后天脾土,火生土而中气可复,土覆火而火得久存,故久病之恶寒可以痊愈。论二气,论部位,六经自在其中;验外感,察内伤,戕伐之机关自定。

大抵岭南之地卑湿,又人食槟榔,多气疏而不实,四时汗出,不宜更用汗药,此理甚明。又曰:阳明之上,燥气主之。

诸家之论如是,上与经旨相符,下与今阴亏火盛,阳虚暴脱之似中诸证相合,与风邪绝不相关,而形证则与真中风相似,岂可以相似而反失其真,故当以类相从,从类以相别也。 人所生者神也,所托者形也。

因制此方,服之良愈。笔者用白通汤治疗发高烧不退,取得满意效果。

 见在下血或少或多,鲜瘀不一,此血不归经,气失统摄,下时里急后重,脾阳肾水俱伤,下后魄门瘙痒,中虚逼阳于下,脐旁动气有形,或左右上下,殆越人所谓动气之状,腹胁胀坠,不为便减,土困于中,魄门锁束,小溲不利,水亏于下,均非热象,矢气欲解不解,则肛门胀坠,时或燥热直逼前阴,肾囊收缩,气随上逆,皆水亏土弱之征,小腹坠,大腹膨,矢气解则舒,不解则胀连胁肋,右胜于左,以脾用在右,脾病故得后与气,则快然如衰,常觉中下二焦否塞,大便有时畅下,则诸证较减,以肾居于下,为胃之关,开窍于二阴,大便既畅,土郁暂宣,水源暂畅,故减至于或为之,犹浮云之过太虚耳。或有一岁盛寒,近类中州,而土俗素无蚕绩,冬不衣绵,居室疏漏,户扃不固,忽遭岁寒,则次年温疫必兴。

甘草一两桔梗八钱天冬四钱麦冬四钱地骨三钱桑皮三钱黄芩二钱杏仁二十粒白蜜五钱按甘桔汤一方,乃苦甘化阴之方也。若误投热药,所谓桂枝下咽,阳盛则毙。

Leave a Reply